Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (”Narodne novine”, broj 61/18),  Centar za socijalnu skrb Buje raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

 1. diplomirani socijalni radnik/ca-magistar/ra socijalnog rada –određeno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • diplomirani socijalni radnik/ca – magistar/magistra socijalnog rada,
 • 12 mjeseci radnog iskustva,
 • položen stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B-kategorije,
 • poznavanje talijanskog jezika.

 

Opis poslova: poslovi diplomiranog socijalnog radnika u stručnoj cjelini  za  odrasle osobe i novčane naknade

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja i to:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • presliku važeće osobne iskaznice,
 • presliku diplome o dokazivanju stručne spreme,
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu,
 • presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika,
 • za dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, potrebno je dostaviti sljedeće isprave:
 • potvrdu ili ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

 

–  presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

–   uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Izvorne isprave kandidati će predočiti naknadno prije izbora kandidata/inja.

 

Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na web stranicama HZZ-a  – oglasne stranice, na adresu: Centar za socijalnu skrb Buje, 52460 Buje, Rudine 1, s naznakom ”za natječaj”.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

Ovaj javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Buje i putem  Web stranice i oglasne ploče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje .

 

 

 

                                                                                     CENTAR  ZA  SOCIJALNU  SKRB  BUJE

                                                                                      CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BUIE

 

NATJEČAJ za diplomiranog socijalnog radnika ( zamjena)

Više informacija na:

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Dobro došli na nove web stranice CZSS Buje!

 

Stranice su još uvijek u izradi. Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte putem telefona, E-maila ili faksa.